Chủ Đề: Chúa là sự sống lại và là sự sống

Giọt Lệ Sầu (Lãng Tử)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: (TV 129): Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ. (Xuân Minh)

Live:

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Sám Hối 5

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio :

Live:

Dâng và Xin (Dan Schutte, Lời Việt: Phanxicô)

Audio :

Live:

Mẹ Đồng Công (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live: