Chủ Đề: Chúa là ánh sáng

Hãy Trở Về (Ngọc Khôn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: (TV 22): Chúa chăn nuôi con. con chẳng thiếu thốn chi (Mi Giáng)

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Tình Thiên Thu (Đức Huân & Quang Uy )

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Ephata (Thành Tâm)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Mẹ Đứng Đó (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: