Chủ Đề: Nguồn nước hằng sống

Như Nai Rừng

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live 01:

Live 02:

(TV 94) : Hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Người, các ngươi đừng cứng lòng nữa. (Xuân Minh)

Live:

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Dâng Niềm Cảm Mến (Phanxicô)

Audio:

Live:

Tình Yêu Và Thập Giá (Giang Ân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Live 01:

Live 02:

Live 03:

Live 04:

Giuse Xóm Nhỏ (Phạm Đình Nhu – Nguyễn Khắc Tuần)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live: