Chủ Đề: Chúng ta là dân được tuyển chọn

Con Hân Hoan Đi Tìm (Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Live:

(TV 32): lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa.. (Trần Đại Phước)

Live:

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Lễ Dâng Mùa Cứu Độ (Viết Chung)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Live 01:

Live 02:

Trên Đỉnh Đồi Xa (Thiên Thu)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Live 01:

Live 02:

Quỳ Bên Cung Thánh

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Live: