Chủ Đề: Chúa chịu cám dỗ. (Đổi giờ lên 1 tiếng)

Chú ý: Mùa Chay không có Alleluia và không có Kinh Vinh Danh (trừ các Lễ Trọng: Lễ Th Giuse, Truyền Tin)

Kinh Chay

Audio:

Live 01:

Live 02:

(TV 50): Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa. (Xuân Minh)

Live:

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Ôi Nhiệm Màu (Xuân Tưởng)

Audio 1:

Live 01:

Live 02:

Live 03:

Xa Mặt Trời (Hoàng Nam)

Audio Midi Sop:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio 01:

Audio 02:

Audio 03:

Live 01:

Live 02:

Mẹ Nhân Loại (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Live: