Hãy tìm kiếm Nước Chúa trước, đừng qúa lo vật chất.

Ca Lên Đi 7 (Kim Long)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Live:

(TV. 61) Duy nơi Thiên Chúa linh hồn tôi được an vui. (Xuân Minh)

Audio Midi:

Live:

Lễ Vật Tri Ân

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Live:

Lo Gì (Đức Dũng)

Audio 01:

Audio 02:

Audio 03:

Live:

Tạ Ca (Hải Nguyễn)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02: