CN 4 MC- March 25/2006

Chủ Đề: Chúa là Đấng cứu độ.

Như Nai Rừng ( Tủ Sách Ca Đoàn)
http://www.dinh.dk/pdf/nhunairung_. pdf

TV 136- Thái Nguyên
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv136_tn. pdf

Dâng Niềm Cảm Mến ( Phanxico)
http://cungviet.org/pdf/dangniemcammen. pdf

Audio:

http://www.mautam.org/ftp/Mp3/Dangniemcammen.mp3

Thập Tự Can Vê ( Đinh Công Huỳnh)
http://www.catruong.com/baihat/chay/thap%20tu%20Canve. pdf

Audio:

http://www.dinh.dk/cd-khuchattaon/thaptucanve.mp3

Đường Thập Tự (Đỗ Vy Hạ)
http://www.dovyha.catruong.com/chay/duongthaptu. pdf