Chủ Đề: Hãy yêu thương kẻ thù.

Ca Nhập Lễ 2 (Nguyễn Văn Trinh)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Live:

(TV. 102) Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót. (Xuân Minh)

Audio Midi:

Live:

Lễ Vật Hòa Bình

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Live:

Kinh Hòa Bình (Kim Long)

Audio:

Audio Midi Bè 02:

Live:

Đâu Có Tình Yêu Thương (Vinh Hạnh)

Audio:

Live: