Chủ Đề: Luật mới của Chúa kiện toàn luật cũ.

Ta Cùng Vui Lên (Kim Long)

Audio Midi Bè Nữ:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Midi Bè Tenor:

Live:

(TV. 118) Phước đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa. (Xuân Minh)

Midi:

Live:

Tấm Lòng (Phanxicô)

Audio:

Live:

Chúa Là Con Đường (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Live:

Bài Ca Dâng Mẹ (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live: