Chủ Đề: Chúa Kitô là ánh sáng

Thắp Sáng Trong Con (Trầm Hương)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live 01:

Live 02:

(TV. 26) Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi. (Xuân Minh)

Audio:

Live:

Giê Su Nguồn Sáng

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Midi Bè Descant:

Live 01:

Live 02:

Thắp Sáng Lên (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live 01:

Live 02:

Lửa Hồng Ngàn Đời (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live 01:

Live 02: