Chủ Đề: Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế.

Trên Đường Về Nhà Cha (Quang Uy)

Audio 01:

Audio 02:

Đáp Ca: (TV. 39) Lạy Chúa, này tôi xin đến để thực thi ý Chúa. (hvh)

Của Lễ Nhân Sinh (Trần Mừng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:

Bao La Tình Chúa (Giang Ân)

Audio 01:

Audio 02:

Audio:

Bài Ca Dâng Mẹ (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: