THÁNG BA, 2006 Tháng Kính Thánh Cả Giuse

CN 1 Mua Chay- -March 04,2006

Chủ Đề: Ăn năn sám hối. Sống hãm mình để thanh luyện

Kinh Chay (Nguyễn Duy)
http://www.catruong.com/baihat/chay/KinhChay_nd. pdf

TV24 ( Kim Long)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv24_kl. pdf

Lễ Dâng Mùa Cứu Độ (Viết Chung)
http://www.catruong.com/baihat/chay/LeDangMuaCuuDo_vc. pdf

Vươn Cao Linh Hồn (Nguyen Duy)
http://www.catruong.com/baihat/chay/VuonCaoLinhHon_nd. pdf

Midi:

http://www.dinh.dk/midi/vuoncaolinhhon.mid

Cầu Xin Thánh Gia (Phạm Đình Nhu, Nguyễn Khă’c Tuần):
http://cungviet.org/pdf/cauxinthanhgia. pdf