Chủ Đề: Thiên Chúa Sinh ra bởi người nữ.

Nguyện Mùa Vọng (Hoàng Vũ)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Live:

ĐÁP CA: Tv 23 (Chúa ngự qua, chính Ngài là Thượng Đế hiển vinh) (Kim Long)

Alleluia Mùa Vọng

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Nam:

Lễ Dâng Trông Đợi (Viết Chung)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Live:

Hãy Quay Về (Peter Trần)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Live:

Trời Cao (Duy Tân)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Live: