Chủ Đề: Hãy vui mừng

Vui Lên Sion (Thành Tâm)

Đáp Ca: Đáp Ca: Tv 145 Lậy Chúa, xin đến cứu độ Chúng tôi ( Xuân Minh)

Alleluia Mùa Vọng

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Nam:

Lễ vật hòa bình

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Maranatha (Thành Tâm)

Audio:

Trời Cao (Duy Tân)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Live: