CN 7 QN- Feb, 18,2006

Our Choir will take a break for ….skiing this week, another choir will take care of this mass. Enjoy !!

Chủ Đề: Thiên Chúa là Đấng hay tha thứ.

Con Se buoc Len Ban Tho (Hoang Phuc -Hoang Ngo)
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/consebuoclenbantho. pdf

TV. 40- Kim Long
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv40_7b_kl. pdf

Le Vat Giao Hoa ( Nguyen Kha)
http://www.catruong.com/baihat/dangle/LeVatGiaoHoa_nk. pdf

Con Biet Chua Yeu Con ( Lm Nguyen Van Tuyen)

http://www.dangchuatinhcon.com/audio/pdf/02-05.pdf?osCsid=2e19b1dd1e0f6fcf9cd0e54f4da5e409

Audio:

http://www.dangchuatinhcon.com/audio/wma/02-05.wma?osCsid=2e19b1dd1e0f6fcf9cd0e54f4da5e409

Dang Mẹ ( Hoài Đức): Lạy Mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa Mẹ Đồng Trinh …
http://cungviet.org/pdf/dangme. pdf