Chủ Đề: Chúa KiTô là Vua.

 

Hoan Hô Vua Giê Su

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Đáp ca : (TV. 121) Ôi, tôi sung sướng biết bao khi nghe nói: chúng ta sẽ về nhà Chúa. (Xuân Minh)

Hương Thơm (Vinh Hạnh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Giê Su Vua (Huyền Linh)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Khúc Hát Tạ Ơn (Thy Yên)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02: