Chủ Đề: Hãy bền đỗ đến cùng.

Đi Về Nhà Chúa (Trầm Hương)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Đáp ca: (TV. 97) Chúa ngự đến cai quản chư dân trong đường chính trực (Kim Long)

Như Con Dã Tràng

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Chúa Đã Yêu Con (Ngọc Linh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Nam:

Audio 01:

Audio 02:

Audio 03:

Từ Chốn Luyện Hình (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: