CN 6 QN- Feb.11,2006

Chủ Đề: Người tín hữu phải trở nên trong sạch.

Hoi The Tran ( Kim Long)
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/hoithetran. pdf

TV. 31: Martino
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv31_6b_martin. pdf

Nhu Hat Mien
http://www.catruong.com/baihat/dangle/NhuHatMien_tt. pdf

Tinh Chua Cao Voi ( Lm Duy Thiên)
http://cungviet.org/pdf/tinhchuacaovoi. pdf

Nhu Mot Vang Trang ( Pham Duc Huyen)
http://cungviet.org/pdf/nhumotvangtrang. pdf