Tháng Hai, 2006

CN 5 QN- Feb, 04,2006

Chủ Đề: Chúa đến để giải thoát chúng ta.

Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ ( Hoàng Phúc-Hoàng Ngô)
http://cungviet.org/pdf/consebuoclen. pdf

TV. 146: Kim Long
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv146_kl. pdf

Dâng Ngài ( Thy Yen)
http://cungviet.org/pdf/dangngai. pdf

Audio:

http://www.huynhbach.net/thanhca/Bao%20Hieu%20-%20Hon%20Nhan%20-%2032K/018_DANG%20NGAI.wma

Cho Tình Tôi Nguyên Vẹn ( Nguyen Duy)
http://cungviet.org/pdf/chotinhtoinguyenven. pdf

Audio:

http://www.mautam.net/cabinet/folder1/music/ChoTinhToiNguyenVen.mp3

Bài Ca Dâng Mẹ ( Kim Long)
http://cungviet.org/pdf/baicadangme. pdf