Chủ Đề: Sức mạnh của niềm tin.

Vui Lên Anh Em (Thành Tâm)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio Live:

Đáp Ca: (TV. 94) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Đừng cứng lòng. (Peter Trần)

Audio Live:

Hiến Dâng (Nguyễn Văn Trinh)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Nam:

Audio Live:

Tâm Tình Ca 5 (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Live:

Chuỗi Ngọc Vàng Kinh (Phạm Đức Huyến)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Live: