Chủ Đề: Phải kiên trì cầu nguyện.

Nữ Vương Hòa Bình (Hải Linh)

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio:

Đáp Ca: (TV. 120) Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa, là Đấng tạo thành trời đất. (Xuân Minh)

Dâng 6 (Trần Xuân Long)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio 01:

Audio 02:

Ca Dao Tình Chúa (Ngọc Khôn)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio:

Ave Maria Mẫu Tâm (Liam Lawton)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Kinh Chiều (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor/Bass:

Audio 01:

Audio 02: