Chủ Đề: Chấp nhận khốn khó vì cuộc sống đời đời.

Ca Nhập Lễ 2 (Nguyễn Văn Trinh)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 01:

Đáp Ca: (TV. 145) Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. (Xuân Minh)

Của Lễ Đơn Sơ (Viết Chung)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Live:

Từ Thưở Hoang Sơ (Miên Ly)

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Nguồn Cậy Trông (Hoàng Vũ)

Audio Bass:

Audio: