Chủ Đề: Nước Trời là kho tàng quí giá

Ca Lên Đi 10 (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: (TV. 112) Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng thiếu. (Xuân Minh)

Audio Live

Cùng Tiến Dâng ( PhanXicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Khi Con Vào Đời ( Lm Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Như Một Vầng Trăng (Phạm Đức Huyến)

Audio Midi Bè Nữ:

Audio Midi Bè Nam:

Audio