Chủ Đề: Thiên Chúa là Cha nhân từ.

Ca Lên Đi 8 (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: (TV. 50) Tôi sẽ chỗi dậy và đi về cùng Cha tôi (Xuân Minh)

Audio Live:

Chúa, Ngài Đã Đến (Cesáreo Gabárain, Lời Việt: Phanxicô)

Audio Midi Sop:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Người Con Hoang (Thế Thông)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Live:

Audio:

Mẹ Maria (Tâm Bảo)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: