Chủ Đề: Sống khiêm hạ

Trăm Triệu Lời Ca (Nguyễn Văn Hòa)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: (TV. 67) Ôi Thiên Chúa, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần. (Xuân Minh)

Con Chỉ Là Tạo Vật (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Live:

Audio:

Con Đường Bé Nhỏ (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Nguồn Cậy Trông (Hoàng Vũ)

Audio Bass:

Audio: