Chủ Đề: Luôn sẵn sàng chờ đợi Chúa.

Con Hân Hoan (Kim Long)

Audio :

Đáp Ca: (TV. 32) Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. (Xuân Minh)

Dâng Chúa Cuộc Đời (Lm Nguyễn Văn Tuyên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Nếu (Thành Tâm)

Audio:

Audio Bass Midi:

Tiếng Hát Thiên Thu (Thiên Tân- Dao Kim)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: