Chủ Đề: Hãy tìm kiếm những sự trên trời.

Con Hân Hoan (Kim Long)

Audio :

Đáp Ca: (TV. 94) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Đừng cứng lòng! (Peter Trần)

Dâng Chúa Cuộc Đời

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Chúa Đã Yêu Con (Phạm Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Tiếng Hát Thiên Thu (Thiên Tân- Dao Kim)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: