Chủ Đề: Hãy kiên trì khi cầu nguyện.

Chung Lời Cảm Tạ (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: (TV. 137) Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúùa nhậm lời con. (Xuân Minh)

Mọi Sự Con Có

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Nguyện Cầu (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Dao Ca Mẹ Dịu Hiền (Văn Chi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio 01:

Audio 02: