Chủ Đề: Đi rao giảng Tin Mừng.

Con Sẽ Vào

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: (TV. 68) các bạn khiêm cung, hãy tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh. (Xuân Minh)

Dâng Chúa (Thy Yên)

Audio Midi Sop:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Khẩn Cầu 3 (Trần Xuân Long)

Audio Midi Bè Nữ:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio:

Có Chúa Song Hành

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: