Chủ Đề: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa

Tiến Về Nhà Chúa

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

ĐÁP CA : (TV. 15) Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con. (Xuân Minh)


 

Của Lễ Con Dâng (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:

Khẩn Cầu 2 (Trần Xuân Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Vinh Quang America (Materna- Lời Việt: Mẫu Tâm)

Video: