Chủ Đề: Tuyên xưng đức tin.

Về Nhà Cha (Anh Tuấn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: (TV. 62) Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa. (Xuân Minh)

Dấu Ấn Tình Yêu (Ân Đức)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Ca Vang Tình Yêu Chúa (Đinh Minh Hoàng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Nhân Chứng Phúc Âm (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: