Chủ Đề: Đức Kitô là Chúa của sư sống lại

Trăm Triệu Lời Ca (Nguyễn Văn Hòa)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: Tv29: Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con. (Xuân Minh)

Con Chỉ Là Tạo Vật (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Live:

Audio:

Con Đường Bé Nhỏ (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Nguồn Cậy Trông (Hoàng Vũ)

Audio Bass:

Audio: