Chủ Đề: Loan truyền việc Chúa chịu chết.

Người Ơi Mau Tới ( Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: (TV. 109) Con là Thượng Tế đến muôn đời theo phẩm hàm Melkisêđê. (Kim Long)

Mình Máu Thánh

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Liên Khúc: Mình Máu Chúa – Phút Linh Thiêng (Thu Lâm- Thành Tâm)

Phút Linh Thiêng

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Trong An Bình (Nguyễn Duy )

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: