Chủ Đề: Chúa Ba Ngôi

Vinh Danh Ba Ngôi (Đỗ Vy Hạ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: (TV.8) Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu. (Xuân Minh)

Alleluia Quang Năm

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Thượng Tiến Chúa Ba Ngôi (Nguyễn Quang Hưng)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Vinh Quang Chúa (Hùng Lân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Trong An Bình (Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: