Chủ Đề: Chúa Thánh Thần hiện xuống

Nguyện Thánh Thần (Thái Nguyên)

ĐÁP CA : Tv 103: Lạy Chúa xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất. (Hoàng Kim)

Audio Midi Sop:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Audio Live:

 

Alleluia Phục Sinh

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

 

Chẳng Biết Lấy Gì (Thành Tâm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Hòa Tấu:

Tập Hát Live:

 

Liên Khúc: Lạy Chúa Thánh Thần – Thánh Thần Hãy Đến ( Thành Tâm)

Lạy Chúa Thánh Thần (Thành Tâm)

Thánh Thần Hãy Đến (Thành Tâm)

Audio 01:

Audio 02:

 
Thần Khí Chúa Sai Tôi Đi(Nguyễn Đức Tuấn)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Tập Hát Live: