Chủ Đề: Chúa luôn ở với ta để ban bình an và vui mừng.

Ave Maria (Nếu có rướt kiệu)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

OR:

Chúa Đã Sống Lại(Nguyễn Duy)

Audio:

 

Tôi Đã Thấy Nước

Audio:

Đáp Ca (TV 66): Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. (Xuân Minh)

Alleluia Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Dâng Hết Tâm Hồn

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Về Đất Hứa (Thành Tâm)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Teno:

Audio Midi Bè Bass:

Mẹ Ngàn Hoa(Sơn Ca)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: