Chủ Đề: Chúa là Vị Mục Tử tốt lành

Chúa Là Mục Tử (Nguyễn Duy Vi)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Tôi Đã Thấy Nước

Audio:

ĐÁP CA: Đáp Ca: (TV 99); Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. . (Xuân Minh)

Alleluia Phục Sinh

Audio Midi Soprano:

Audio Midi Alto:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Ơn Trời Cho Con (Lm Nguyễn Văn Tuyên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Mừng Hát Chiên Con (Thành Tâm)

Audio Midi Sop:

Audio Midi Teno:

Audio Midi Bass:

Tạ Ơn Chúa Với Mẹ (Thy Yên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: