Chủ Đề: Vinh quang và Thập Giá.

Chúa Vào Thành (Vũ Mộng Mơ)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: Tv 21 Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ con? (Xuân Minh)

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Nếu Có Thể (Kim Long)

Audio:

Con Đường Chúa Đã Đi Qua (Văn Chi)

Audio Midi Bè Bass:

Audio :

Vinh Quang Của Ta (Hoàng Kim)

Audio Midi: