Chủ Đề: Chúa là Cha nhân từ. PÂ: Người con hoang đàng (Đổi giờ lên 1 tiếng)

Như Nai Rừng

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Live:

(TV 33): Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. (Xuân Minh)

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Dâng Niềm Cảm Mến (Phanxicô)

Audio:

Người Con Hoang (Thế Thông)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Live:

Audio:

Mẹ Đồng Công (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: