Chủ Đề: Hãy ăn năn hối cải.

Như Nai Rừng

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Live:

(TV 102): Chúa là Đấng thương xót và nhân ái. (Xuân Minh)

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Dâng Niềm Cảm Mến (Phanxicô)

Audio:

Tình Yêu Và Thập Giá (Giang Ân)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Audio Live 01:

Audio Live 02:

Audio Live 03:

Mẹ Đồng Công (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: