Chủ Đề: Trở nên giống Đức KiTô. Hãy tôn thờ Chúa.

Chủ Đề: Đức KiTô, của lễ hiến tế. Lắng Nghe va sống Lời Chúa

Con Hân Hoan Đi Tìm (Mi Trầm)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Live:

(TV 26): Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ, con sợ chi ai? (Xuân Minh)

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Lễ Dâng Mùa Cứu Độ (Viết Chung)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Audio Live:

Trên Đỉnh Đồi Xa (Thiên Thu)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio:

Audio Live:

Quỳ Bên Cung Thánh

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Live: