Chủ Đề: Cầu nguyện trong khiêm hạ.

Chú ý: Mùa Chay không có Alleluia và không có Kinh Vinh Danh (trừ các Lễ Trọng: Lễ Th Giuse, Truyền Tin)

Kinh Chay

Audio:

Audio Live:

Đáp Ca: (TV 50): Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa (Xuân Minh)

“Alleluia” Mùa Chay.

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Hỡi Người Hãy Nhớ (Kim Long)

Audio:

Ôi Nhiệm Màu (Xuân Tưởng)

Audio 1:

Audio Live:

Audio Live:

Xa Mặt Trời (Hoàng Nam)

Audio Midi Sop:

Audio Midi Tenor:

Audio Midi Bass:

Audio Live:

Mẹ Nhân Loại (Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Audio Live: