Chủ Đề: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.

Trăm Triệu Lời Ca (Nguyễn Văn Hòa- Tiến Dũng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

(TV. 28) Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình.. (Xuân Minh)

Dâng Ngài Đời Con (Phương Ý- Nguyễn Hùng Cường)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:


 

Chỉ Có Một Chúa (Thành Tâm)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Đem Tin Mừng (Martinô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: