Lễ Hiển Linh

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Tv 71 Lậy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thời lậy Chúa (Xuân Minh)

Hiến Lễ Đêm Đông (Nguyễn Tiến Dũng)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Live:

Trời Đêm Bê Lem (Đỗ Vy Hạ)

Trời Hân Hoan