Chủ Đề: Giáng Sinh đem lại nguồn vui.

Trông Chờ Chúa Đến (Lan Anh)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio:

Audio Live:

ĐÁP CA: Tv 79 (Lậy Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, xin cho chúng tôi được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng tôi được ơn cứu thoát) (Xuân Minh)

Alleluia Mùa Vọng

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Nam:

Giê Su Nguồn Sáng

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Midi Bè Descant:

Audio Live:

Hướng Về Chúa (Kim Long)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Live:

Trông Đợi (Didier Rimaud)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio:

Audio Live: