Chủ Đề: Hãy vui lên vì Chúa gần đến.

Vui Lên Sion (Thành Tâm)

Đáp Ca: Is 12 (Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Israel thật cao cả) (Xuân Minh)

Lễ Dâng Trông Đợi (Viết Chung)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Live:

Maranatha (Thành Tâm)

Audio:

Trời Cao (Duy Tân)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Live: