Chủ Đề: Hãy sửa đường và sẽ thấy ơn Cứu Độ của Thiên Chúa. .
 

Trông Chờ Chúa Đến (Lan Anh)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio:

Audio Live:

ĐÁP CA: Tv 125 (Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan) (Peter Trần)

Alleluia Mùa Vọng

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Nam:

Giê Su Nguồn Sáng

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Midi Bè Descant:

Audio Live:

Hãy Quay Về (Peter Trần)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Audio Live:

Trông Đợi (Didier Rimaud)

Audio Midi Bè Sop:

Audio Midi Bè Alto:

Audio Midi Bè Tenor:

Audio Midi Bè Bass:

Audio:

Audio Live: