Chủ Đề: Ngày bế mạc

Vê Đây Hỡi Người (Lan Thanh)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Đáp Ca: (TV. 15) Lạy Chúa, xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Chúa. (Xuân Minh)

Dâng Ngài (Thy Yên)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Trông Cậy Chúa (Nguyễn Duy-Phanxicô)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2:

Từ Vực Sâu 2 (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: