Chủ Đề: Hai giới răn trọng nhất

Mến Chúa Yêu Người (Lm Nguyễn Duy)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Đáp Ca: (TV. 17) Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa. (Kim Long)

Bài Ca Yêu Thương (Từ Duyên)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Liên Khúc Bên Trong Cung Thánh-Bỏ Ngài Con Theo Ai (Đỗ Vy Hạ-Phaolo Kim )

Audio :

Từ Chốn Luyện Hình (Kim Long)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02: