Ca Nhập Lễ (Mỹ Sơn)

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Duy Thiên)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Hãy Tiếp Nhận Con (Hùng Lân)

Audio Midi Bè 01:

Audio Midi Bè 02:

Lời Nguyện Chiều Buông (Bảo Toàn)

Audio:

Audio Midi Bè 02:

Từ Chốn Luyện Hình (Kim Long)

Audio Midi Bè 1:

Audio Midi Bè 2: